Kontakt

Proxima & Kasa

Proxima
Ul. Żwirki i Wigury 99a
02-089 Warszawa / Warsaw

[email protected]

Tel. 1: 22 822 30 03

Tel. 2: 22 827 70 49 – kasa Palladium

Od 24.06 do końca wakacji biuro czynne jest od poniedziałku do piątku od godziny 9.00 do 16.00.

Dyrektor Klubu Proxima

Robert Kaleta

[email protected]

Instytucja zarządzająca Klubem Proxima

Fundacja Universitatis Varsoviensis
ul. Żwirki i Wigury 99a
02-089 Warszawa

http://fundacjauv.org.pl/

[email protected]

Tel. 1: 22 822 87 02
Tel. 2: 22 822 30 03

Miejsca sprzedaży biletów

Bilety na koncerty i imprezy organizowane w Palladium, Klubie Hybrydy i Klubie Proxima można również zakupić w biurach Fundacji UV.

Regulamin

Prawo Wstepu

 1. Prawo wstępu na imprezy organizowane przez klub Proxima mają:

  • osoby, które posiadają ważne legitymacje studenckie lub ważny bilet wstępu na imprezę lub zaproszenie wystawione przez organizatora
  • przedstawiciele prasy, radia i innych mediów posiadający ważną akredytację na imprezę
  • przedstawiciele służb państwowych i medycznych uprawnionych do czynności kontrolnych na podstawie ważnych legitymacji po uzgodnieniu z przedstawicielem organizatora.
 2. Prawo wstępu na koncerty organizowane przez klub Proxima mają:

  • osoby pełnoletnie posiadające ważny bilet wstępu na koncert lub zaproszenie organizatora koncertu
  • osoby niepełnoletnie posiadające bilet wstępu lub zaproszenie znajdujące się pod opieką rodzica lub prawnego opiekuna
  • osoby niepełnoletnie w wieku od 16 do 18 lat, posiadające bilet wstępu lub zaproszenie oraz pisemną zgodę rodzica lub opiekuna na udział w koncercie
  • przedstawiciele prasy, radia i innych mediów posiadający ważną akredytację na imprezę
  • przedstawiciele służb państwowych i medycznych uprawnionych do czynności kontrolnych na podstawie ważnych legitymacji po uzgodnieniu z przedstawicielem organizatora.
 3. Na imprezy i koncerty organizowane przez klub Proxima wstępu nie mają:

  • oosoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających
  • osoby wpisane do rejestru osób objętych zakazem wstępu na imprezy masowe, prowadzonego przez Komendanta Głównego Policji
  • osoby, którym kierownik imprezy odmówi prawa wstępu na imprezę. Kierownik nie ma obowiązku podawania przyczyny odmowy wstępu

Zasady Bezpieczenstwa

 1. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu,
 2. Uczestnicy imprez i koncertów są zobowiązani zachować w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób
 3. Organizator imprez lub koncertu może podjąć decyzje o wprowadzeniu dodatkowych ograniczeń wiekowych dla uczestników imprez i koncertów
 4. Uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się do wskazań i poleceń służb porządkowych organizatora imprezy oraz osób odpowiedzialnych za imprezę,
 5. Nad bezpieczeństwem uczestników imprezy czuwać będą służby porządkowe organizatorów
 6. Zabrania się wnoszenia napojów alkoholowych i środków odurzających,
 7. Zabrania się posiadania, wnoszenia materiałów wybuchowych oraz innych przedmiotów i narzędzi, które mogą zagrażać bezpieczeństwu uczestników zabawy,
 8. W przypadku zakwestionowania przedmiotów, przy wnoszeniu ich na teren imprezy będą odbierane przez służby porządkowe i przekazane uprawnionym organom,
 9. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do zastosowania się do wskazań i poleceń służb porządkowych organizatora
 10. Nieletni uczestnicy imprezy w godzinach nocnych powinni być pod opieką osób dorosłych
 11. Ponadto zakazuje się:
  • Wchodzenia na obszary, które nie są przeznaczone dla uczestników imprez
  • Rzucania wszelkimi przedmiotami
  • Sprzedawania, reklamowania, akwizycji, przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody organizatora
 12. Osoby nie przestrzegające ustaleń powyższego regulaminu i nie stosujące się do poleceń służb porządkowych i informacyjnych zostaną usunięte z terenu imprezy lub przekazane Policji
 13. W przypadku zaistnienia spraw spornych nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje organizator
 14. Za nieprzestrzeganie regulaminu grozi odpowiedzialność karna (ar. 21 ust. 2 Ustawy z dnia 22. 08. 2002 r.)

Dla Mediów

Podmiotem zarządzającym Klubem Proxima jest Fundacja Universitatis Varsoviensis.

W kwestiach związanych z działalnością klubu Proxima, prosimy o kontakt z dyrektorem klubu – Robertem Kaletą-

Pozostałe kwestie prosimy kierować do:

Dyrektor ds. PR @ Event MarketingBartłomiej Błaszczyk
tel: 508 21 10 10
[email protected]

Instytucja zarządzająca Klubem Proxima

Instytucją zarządzającą Klubem Proxima jest Fundacja Universitatis Varsoviensis.

Fundacja na Rzecz Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego „Universitatis Varsoviensis” jest organizacją pozarządową działającą na rzecz środowiska akademickiego od 1992 r. Jest też jedną z najprężniej działających organizacji akademickich w Polsce.

Opis działalności Fundacji Universitatis Varsoviensis
Zarząd
Projekty