O klubie

Regulamin klubu Proxima

REGULAMIN KLUBU
(DLA UCZESTNIKӓW IMPREZ I KONCERTÓW)


PRAWO WSTĘPU


1. Prawo wstępu na imprezy organizowane przez klub Proxima mają:

 • osoby, które posiadają ważne legitymacje studenckie lub ważny bilet wstępu na imprezę lub zaproszenie wystawione przez organizatora
 • przedstawiciele prasy, radia i innych mediów posiadający ważną akredytację na imprezę
 • przedstawiciele służb państwowych i medycznych uprawnionych do czynności kontrolnych na podstawie ważnych legitymacji po uzgodnieniu z przedstawicielem organizatora.


2. Prawo wstępu na koncerty organizowane przez klub Proxima mają:
 

 • osoby pełnoletnie posiadające ważny bilet wstępu na koncert lub zaproszenie organizatora koncertu
 • osoby niepełnoletnie posiadające bilet wstępu lub zaproszenie znajdujące się pod opieką rodzica lub prawnego opiekuna
 • osoby niepełnoletnie w wieku od 16 do 18 lat, posiadające bilet wstępu lub zaproszenie oraz pisemną zgodę rodzica lub opiekuna na udział w koncercie
 • przedstawiciele prasy, radia i innych mediów posiadający ważną akredytację na imprezę
 • przedstawiciele służb państwowych i medycznych uprawnionych do czynności kontrolnych na podstawie ważnych legitymacji po uzgodnieniu z przedstawicielem organizatora.


3. Na imprezy i koncerty organizowane przez klub Proxima wstępu nie mają:
 

 • osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających
 • osoby wpisane do rejestru osób objętych zakazem wstępu na imprezy masowe, prowadzonego przez Komendanta Głównego Policji
 • osoby, którym kierownik imprezy odmówi prawa wstępu na imprezę. Kierownik nie ma obowiązku podawania przyczyny odmowy wstępu



ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
1. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu,
2. Uczestnicy imprez i koncertów są zobowiązani zachować w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób
3. Organizator imprez lub koncertu może podjąć decyzje o wprowadzeniu dodatkowych ograniczeń wiekowych dla uczestników imprez i koncertów.
4. Uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się do wskazań i poleceń służb porządkowych organizatora imprezy oraz osób odpowiedzialnych za imprezę,
5. Nad bezpieczeństwem uczestników imprezy czuwać będą służby porządkowe organizatorów
6. Zabrania się wnoszenia napojów alkoholowych i środków odurzających,
7. Zabrania się posiadania, wnoszenia materiałów wybuchowych oraz innych przedmiotów i narzędzi, które mogą zagrażać bezpieczeństwu uczestników zabawy,
8. W przypadku zakwestionowania przedmiotów, przy wnoszeniu ich na teren imprezy będą odbierane przez służby porządkowe i przekazane uprawnionym organom,
9. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do zastosowania się do wskazań i poleceń służb porządkowych organizatora
10. Nieletni uczestnicy imprezy w godzinach nocnych powinni być pod opieką osób dorosłych
11. Ponadto zakazuje się:
Wchodzenia na obszary, które nie są przeznaczone dla uczestników imprez
Rzucania wszelkimi przedmiotami
Sprzedawania, reklamowania, akwizycji, przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody organizatora
12. Osoby nie przestrzegające ustaleń powyższego regulaminu i nie stosujące się do poleceń służb porządkowych i informacyjnych zostaną usunięte z terenu imprezy lub przekazane Policji
13. W przypadku zaistnienia spraw spornych nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje organizator
14. Za nieprzestrzeganie regulaminu grozi odpowiedzialność karna (ar. 21 ust. 2 Ustawy z dnia 22. 08. 2002 r.

 

Licznik

Odsłon : 6387089

Dane kontaktowe

Adres: ul. Żwirki i Wigury 99a

Warszawa

E-mail: klub@klubproxima.com.pl
Telefon: (22) 822 30 03, 822 87 02
Fax: (22) 822 87 02

Biuro czynne: 
Pn-pt od godz. 09.00 do 17.00
ul. Żwirki i Wigury 99a
02-089 Warszawa

 

Żywiec Fundacja Universitatis Varsoviensis Palladium Proxima XL Energy drink eBilet ISIC