O klubie

Regulamin klubu Proxima

REGULAMIN KLUBU
(DLA UCZESTNIKӓW IMPREZ I KONCERTÓW)


PRAWO WSTĘPU


1. Prawo wstępu na imprezy organizowane przez klub Proxima mają:

 • osoby, które posiadają ważne legitymacje studenckie lub ważny bilet wstępu na imprezę lub zaproszenie wystawione przez organizatora
 • przedstawiciele prasy, radia i innych mediów posiadający ważną akredytację na imprezę
 • przedstawiciele służb państwowych i medycznych uprawnionych do czynności kontrolnych na podstawie ważnych legitymacji po uzgodnieniu z przedstawicielem organizatora.


2. Prawo wstępu na koncerty organizowane przez klub Proxima mają:
 

 • osoby pełnoletnie posiadające ważny bilet wstępu na koncert lub zaproszenie organizatora koncertu
 • osoby niepełnoletnie posiadające bilet wstępu lub zaproszenie znajdujące się pod opieką rodzica lub prawnego opiekuna
 • osoby niepełnoletnie w wieku od 16 do 18 lat, posiadające bilet wstępu lub zaproszenie oraz pisemną zgodę rodzica lub opiekuna na udział w koncercie
 • przedstawiciele prasy, radia i innych mediów posiadający ważną akredytację na imprezę
 • przedstawiciele służb państwowych i medycznych uprawnionych do czynności kontrolnych na podstawie ważnych legitymacji po uzgodnieniu z przedstawicielem organizatora.


3. Na imprezy i koncerty organizowane przez klub Proxima wstępu nie mają:
 

 • osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających
 • osoby wpisane do rejestru osób objętych zakazem wstępu na imprezy masowe, prowadzonego przez Komendanta Głównego Policji
 • osoby, którym kierownik imprezy odmówi prawa wstępu na imprezę. Kierownik nie ma obowiązku podawania przyczyny odmowy wstępuZASADY BEZPIECZEŃSTWA
1. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu,
2. Uczestnicy imprez i koncertów są zobowiązani zachować w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób
3. Organizator imprez lub koncertu może podjąć decyzje o wprowadzeniu dodatkowych ograniczeń wiekowych dla uczestników imprez i koncertów.
4. Uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się do wskazań i poleceń służb porządkowych organizatora imprezy oraz osób odpowiedzialnych za imprezę,
5. Nad bezpieczeństwem uczestników imprezy czuwać będą służby porządkowe organizatorów
6. Zabrania się wnoszenia napojów alkoholowych i środków odurzających,
7. Zabrania się posiadania, wnoszenia materiałów wybuchowych oraz innych przedmiotów i narzędzi, które mogą zagrażać bezpieczeństwu uczestników zabawy,
8. W przypadku zakwestionowania przedmiotów, przy wnoszeniu ich na teren imprezy będą odbierane przez służby porządkowe i przekazane uprawnionym organom,
9. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do zastosowania się do wskazań i poleceń służb porządkowych organizatora
10. Nieletni uczestnicy imprezy w godzinach nocnych powinni być pod opieką osób dorosłych
11. Ponadto zakazuje się:
Wchodzenia na obszary, które nie są przeznaczone dla uczestników imprez
Rzucania wszelkimi przedmiotami
Sprzedawania, reklamowania, akwizycji, przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody organizatora
12. Osoby nie przestrzegające ustaleń powyższego regulaminu i nie stosujące się do poleceń służb porządkowych i informacyjnych zostaną usunięte z terenu imprezy lub przekazane Policji
13. W przypadku zaistnienia spraw spornych nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje organizator
14. Za nieprzestrzeganie regulaminu grozi odpowiedzialność karna (ar. 21 ust. 2 Ustawy z dnia 22. 08. 2002 r.

 

Licznik

Odsłon : 6605913

Dane kontaktowe

Adres: ul. Żwirki i Wigury 99a

Warszawa

E-mail: klub@klubproxima.com.pl
Telefon: (22) 822 30 03, 822 87 02
Fax: (22) 822 87 02

Biuro czynne: 
Pn-pt od godz. 09.00 do 17.00
ul. Żwirki i Wigury 99a
02-089 Warszawa

 

Żywiec Fundacja Universitatis Varsoviensis Palladium Proxima XL Energy drink eBilet ISIC